Thông tin quyển sách

Nghi thức Bí tích Sám Hối

Bản dịch chính thức của Uỷ Ban Giám Mục về Phụng Vụ năm 1975

Đăng ký đọc tác phẩm